• Job Vacancy Search
 • Free all Widgets
 • Make Money online
 • Watch or Download MOVIE
 • Koleksi Petua
 • Nice Design & Decoration
 • Terjemahan menurut Susunan Surah

  Terjemahan menurut Susunan Surah

  Nama Surah Bilangan Ayat
  1 Al- Faatihah 7
  2 Al- Baqarah 286
  3 A-li 'Imraan 200
  4 An-Nisaa' 176
  5 Al-Maaidah 120
  6 Al-An'aam 165
  7 Al-A'raaf 206
  8 Al-Anfaal 75
  9 At-Taubah 129
  10 Yunus 109
  11 Hud 123
  12 Yusuf 111
  13 Ar-Ra'd 43
  14 Ibrahim 52
  15 Al-Hijr 99
  16 Al-Nahl 128
  17 Al-Israa' 111
  18 Al-Kahfi 110
  19 Maryam 98
  20 Taha 135
  21 Al-Anbiyaa' 112
  22 Al-Hajj 78
  23 Al-Mu'minuun 118
  24 An-Nuur 64
  25 Al-Furqaan 77
  26 Asy-Syu'araa' 227
  27 An-Naml 93
  28 Al-Qasas 88
  29 Al-'Ankabuut 69
  30 Ar-Ruum 60
  31 Luqman 34
  32 As-Sajdah 30
  33 Al-Ahzaab 73
  34 Saba' 54
  35 Faatir 45
  36 Yaa Siin 83
  37 As-Saaffaat 182
  38 Saad 88
  39 Az-Zumar 75
  40 Ghaafir 85
  41 Fussilat 54
  42 Asy-Syuura 53
  43 Az-Zukhruf 89
  44 Ad-Dukhaan 59
  45 Al-Jaathiyah 37
  46 Al-Ahqaaf 35
  47 Muhammad 38
  48 Al-Fat-h 29
  49 Al-Hujuraat 18
  50 Qaaf 45
  51 Adz-Dzaariyaat 60
  52 At-Tuur 49
  53 An-Najm 62
  54 Al-Qamar 55
  55 Ar-Rahmaan 78
  56 Al-Waaqi'ah 96
  57 Al-Hadiid 29
  58 Al-Mujaadalah 22
  59 Al-Hasy-r 24
  60 Al-Mumtahanah 13
  61 As-Saff 14
  62 Al-Jumu'ah 11
  63 Al-Munaafiquun 11
  64 At-Taghaabun 18
  65 At-Talaaq 12
  66 At-Tahriim 12
  67 Al-Mulk 30
  68 Al-Qalam 52
  69 Al-Haaqqah 52
  70 Al-Ma'aarij 44
  71 Nuh 28
  72 Al-Jinn 28
  73 Al-Muzzammil 20
  74 Al-Muddaththir 56
  75 Al-Qiaamah 40
  76 Al-Insaan 31
  77 Al-Mursalaat 50
  78 An-Naba' 40
  79 An-Naazi'aat 46
  80 'Abasa 42
  81 At-Takwiir 29
  82 Al-Infitaar 19
  83 Al-Mutaffifiin 36
  84 Al-Insyiqaaq 25
  85 Al-Buruuj 22
  86 At-Taariq 17
  87 Al-A'laa 19
  88 Al-Ghaasyiyah 26
  89 Al-Fajr 30
  90 Al-Balad 20
  91 Asy-Syams 15
  92 Al-Lail 21
  93 Adh-Dhuha 11
  94 Ash-Syar-h 8
  95 At-Tiin 8
  96 Al-'Alaq 19
  97 Al-Qadr 5
  98 Al-Bayyinah 8
  99 Az-Zalzalah 8
  100 Al-'Aadiyaat 11
  101 Al-Qaari'ah 11
  102 At-Takaathur 8
  103 Al-'Asr 3
  104 Al-Humazah 9
  105 Al-Fiil 5
  106 Quraisy 4
  107 Al-Maa'uun 7
  108 Al-Kauthar 3
  109 Al-Kaafiruun 6
  110 An-Nasr 3
  111 Al-Masad 5
  112 Al-Ikhlaas 4
  113 Al-Falaq 5
  114 An-Naas 6
  Home

  0 comments:

  here

  My Blog List